Какво е Dependency Injection?

Dependency Injection

Луд умора няма. Онзи ден нямане какво да правя реших – абе дай да си направя един простичък Dependency Injector. И преди да опиша какво е това, мисля, че е по-добре да разясня какво е "обръщане на контрола" (Inversion of Control) и "инжектиране на зависимости" (dependency injection).

Inversion of Control

Когато пишем проектите си, използвайки някой обектно-ориентиран език много често обичаме да пишем “конкретно”,а не “абстрактно”. Тоест обичаме да зависим на конкретни имплементации, а не на абстракции. Пример за това е, ако да речем имаме един клас Lamp и един бутон за нейното включване – клас Button.

По-неопитните с OOP биха предложили да направим директна връзка между между лампата и бутона, като по този веднага бихме създали една зависимост. За да оперира коректно нашата лампа тя зависи от един бутон, чиято единствена цел би била да я включи. И това определено не е добра идея.

Вместо можем да си изнесем един интерфейс (например да го кръстим ILightSwitcher), чиято единствена цел би била да се разпорежда с включването на лампата. По този начин разкачваме двата класа и премахваме зависимостта между двата класа – и двата ще зависят от абстракция, а не от конкретни имплементация. Това е което наричаме обръщане на контрола – когато нашите модули от високо ниво (каквато е лампата ни), не зависят от модули от по-ниско ниво (какъвто е нашият бутон). И двете зависят от абстракции.

Dependency Injection

Какво представлява “инжектирането на зависимости” – това представлява шаблон за дизайн, който ни позволява да остраним здравите връзки между класовете и да ги подменяме по време на компилация или по дори и по време на изпълнението на нашата програма. При инжектирането на зависимости се открояват три елемента:

 • Зависим елемент
 • Декларация на зависимости – различни типове договори (интерфейси, абстрактни класове)
 • Контейнер(container/resolver) на зависимостите

Какво ще рече това?

Главната мотивация за създаването на този шаблон е да могат да се променят конкретните имплементации, които се използват по време на изпълнение на програмата, а не при компилиране. Това позволява кодът, който пишем да е много по модуларен и разкачен, което го прави в същото време и много по-тестваем.

Примерна имплементация на Inversion of Control Container

Има много различни IoC контейнери (например Ninject, Autofac, StructureMap). И всъщност основната им имплементация не е много сложна – имаме един речник, в който ключа е типът на зависимостта, а стойността е конкретният тип на разрешението й. Нека започнем така:

public class Container
{
  private readonly IDictionary<Type, Type> dependencies;
  private readonly ContainerOptions options;

  public Container(ContainerOptions options = ContainerOptions.None)
  {
    this.options = options;
    this.dependencies = new Dictionary<Type, Type>();
  }
}

ContainerOptions е просто енумерация, която, въпреки че не използва много в текущия проект, бихме могли да я използваме за да конфигурираме допълнитено начина, по който разрешаваме зависимостите.

След като сме дефинирали основните ни променливи и конструктори, които ще използваме, ни трябва начин да регистрираме зависимости и как да те да бъдат разрешавани. Тоест, двойка типове, които ни показват кой клас да се инстанцира, когато ни е необходим конкретна имплементация на даден интерфейс.

public void RegisterType<TDependency, TResolve>()
  where TDependency : class
  where TResolve : class
{
  this.dependencies.Add(typeof(TDependency), typeof(TResolve));
}

Единственото, което ни остава е все пак да разрешим зависимостта. Ще го направим рекурсивно, използвайки алгоритъма за обхождане в дълбочина. По този начин ще си гарантираме, че ако някое от нашите разрешения има свои зависимости, бихме могли да ги разрешим и тях.

public T Resolve<T>() where T : class
{
  var constructors = typeof(T).GetConstructors().OrderByDescending(p => p.GetParameters().Count());

  if (!constructors.Any())
  {
    throw new ArgumentException("The class to be resolved does not have any public constructors!");
  }

  foreach (var constructor in constructors)
  {
    var parameters = constructor.GetParameters();

    if (parameters.Length == 0)
    {
      return Activator.CreateInstance<T>();
    }
    else
    {
      var parameterObjects = new List<object>();

      foreach (var parameter in parameters)
      {
        var parameterType = parameter.ParameterType;
        var parameterTypeObjects = parameterType.GetConstructors().Any(p => !p.GetParameters().Any());

        if (this.options.HasFlag(ContainerOptions.UseDefaultValue))
        {
          if (parameter.HasDefaultValue)
          {
            var res = Convert.ChangeType(parameter.DefaultValue, parameterType);

            parameterObjects.Add(res);

            continue;
          }
        }

        if (parameterType.IsAbstract || parameterType.IsInterface)
        {
          var concreteObjectType = this.dependencies[parameterType];
          var method = typeof(Container).GetMethod("Resolve").MakeGenericMethod(concreteObjectType);
          var obj = method.Invoke(this, null);

          parameterObjects.Add(obj);
        }
        else if (parameterType.IsPrimitive || parameterTypeObjects)
        {
          var obj = Activator.CreateInstance(parameterType);

          parameterObjects.Add(obj);
        }
      }

      if (parameterObjects.Count != constructor.GetParameters().Length)
      {
        continue;
      }

      return (T) Activator.CreateInstance(typeof(T), parameterObjects.ToArray());
    }
  }

  throw new Exception("Could not resolve the dependency");
}

Трябва, обаче да се има предвид, че това е непълна имплементация, която може да се разглежда като интересно упражнение и да изясни някои неясноти относно Inversion of Control контейнерите, по какъв начин действат и какво представлява dependency injection. Пълният код може да бъде намерен тук.

Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform, Node.js Stack and Python. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and Docker for run it, usually I using Linux for my development wokstation.

Instagram