Подържане на изчистен Startup в ASP.NET Core

Когато използваме ConfigureServices за да конфигурираме нашето приложение e доста възможно да се достигне до дълги и разхвърляни методи за конфигурация.

Това не се получава от сложна програмна логика, но с всички middlewares и services, както и други опции за конфигуриране, методите тогава стават дълги и разхвърляни.

Аз правя нещо подобно, извиквам всеки service метод по-отделно.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{ 
  services.AddCustomizedMvc();
  services.AddCustomizedIdentity();
  services.AddDataStores();
}

Всички подробности за тези извиквания на методи изполват IApplicationBuilder или IServiceCollection. Ето един пример.

public static class ServiceCollectionExtensions 
{ 
  public static IServiceCollection AddCustomizedMvc(this IServiceCollection services) 
  {
    var locationFormat = @"Features\Shared\{0}.cshtml";
    var expander = new ViewWithControllerViewLocationExpander();

    services
      .AddMvc()
      .AddRazorOptions(options => { 
        options.ViewLocationFormats.Clear();
        options.ViewLocationFormats.Add(locationFormat); 
        options.ViewLocationExpanders.Add(expander); 
      });

    return services;
  }
}
Ivan Ivanov profile picture
Ivan Ivanov

I have many years experience of technical backhround as web developer with solid experience with .NET Platform, Node.js Stack and Python. I develop my interests in Back-End development with ASP.NET Stack and Docker for run it, usually I using Linux for my development wokstation.

Instagram